OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

Otázky k soutěži posílejte na adresu dotazy@suchdol-hala.cz .

Odpovědi na dotazy jsou řazeny chronologicky na této stránce – poslední dotaz je uveřejněn na prvním místě.

Dotaz č. 9 ze 4. 10. 2018

a) preferuje zadavatel umístění kluboven v objektu školy nebo v budově nové haly?
b) lze pro návrh využít i část pozemku parc. č. 1066/1 přiléhající k 1068/3?
c) lze poskytnout půdorys 2. NP objektu „ZŠ budova družiny”

Odpověď č. 9
a) Umístění kluboven se předpokládá v hale (viz P.01 Stavební program);
b) Zadavatel očekává, že návrh bude využívat pozemků definovaných soutěžními podmínkami (viz příloha P.02 Řešené území).
c) Zadavatel poskytuje půdorys 2. NP objektu družiny (zs-druzina-PUDORYS-2NP.PDF)

 

Dotaz č. 8 z 24. 9. 2018

Jaký je požadovaný rozsah plochy s minimální světlou výškou 7 m? Přikládáme obrázek,

jak jsme to pochopili ze stavebního programu – odpovídá to zadání soutěže?

Odpověď č. 8:

Ano, zadání uvedené ve stavebním programu jste pochopili správně.

Pro jistotu citujeme stavební program:
Čistá světlá výška haly nad hrací plochou pro volejbal a doběhy: 7 m (bez svítidel, bez rozvodů VZT).
Čistý rozměr hřiště v hale: optim. 40 m x 20 m, min. 36 m x 18 m.
Vzdálenosti hrací plochy od stěny na dlouhých stranách: 2 m.
Vzdálenosti hrací plochy od stěny na krátkých stranách: 1 m.
Minimální výběhová zóna (doběh) dle herních pravidel je 1 m, čistá světlá výška haly proto musí být i zde 7 m. Další plocha o šířce 1 m směrem ke stěně na dlouhých stranách může být snížena.

Dotaz č. 7 z 18. 9. 2018

V podkladech poskytnuté geodetické podklady ve formátu DWG (P.02, P.06, P.07, P.08, P.09) nejsou v jednotném souřadnicovém systému, a jsou tedy nepoužitelné. Prosíme o zaslání standardních geodetických podkladů.

Odpověď č. 7:

Nový podklad je vložen zde – P.06-gedodeticke zamerezni – 18.9.2018. Zároveň je součástí kompletních soutěžních podkladů.

 

Dotaz č. 6 z 17. 9. 2018

a) V podkladech chybí půdorysy nárožního objektu mezi starou školou a knihovnou (tzv. „krček“). Je tam pouze projekt zateplení, který není dostatečný.

b) Dále chybí nadmořské výšky alespoň vstupních podlaží stávajících budov (sokolovna, „krček“, knihovna).

Odpověď č. 6:

a) Součástí přílohy P.14 soutěžních podkladů je ve složce ZS – pudorysy\zs\
soubor „pd-zs_puv_budova.dwg“, který popisuje původní budovu ve stavu v roce 2011 a zachycuje i tuto část budovy – „krčku“. Zároveň přikládáme obr2-zs-puvodnibudova.pdf.

b) Zaměření území viz přiložené PDF (např. nadmořské výšky – vstupní práh do sokolovny 272,02; zaměření u krčku – výška hřebene 276,21 a okapu 275,38. Objekt vlevo od krčku – hřeben 281,70 a okap 278,21).

 

Dotaz č. 5 z 17. 9. 2018

1) Bude důvodem k vyloučení ze soutěže, pokud umístíme halu na parcele 1068/2, čímž by se významně usnadnilo napojení na stávající ZŠ a UEFA hřiště přesunout jinam v rámci řešeného území?

2) Je možné vést spojovací koridor mezi halou a ZŠ přes parcelu 1068/2?

Odpověď č. 5:

Zadavatel si je vědom, že pro realizaci stavby haly, či spojovacího koridoru mezi halou a budovu základní školy, by mohla být vhodná parcela mezi ZŠ a Sokolovnou (na místě hřiště UEFA; kat. č. 1068/2). Pozemek však není majetkem městské části. Majitel pozemku i přes řadu jednání nepřistoupil na možnost směny pozemků, ani zástavbu území.

Vzhledem k naléhavé potřebě školy tělocvičnu realizovat co nejdříve, je proto umísťování jakýchkoliv staveb mimo pozemky definované soutěžními podmínkami nevhodné – do pozemku 1068/2 se smí zasahovat jen v rámci vyznačeného řešeného území (Příloha P.02) – viz pás při jeho severozápadním okraji a podél družiny. Zadavatel předpokládá, že soutěžící budou jeho požadavky respektovat.

 

Dotaz č. 4 z 6. 9. 2018

Bylo by možné poskytnout plány objektu sokolovny?

Odpověď č. 4:

Plány objektu sokolovny jsou součástí soutěžních podkladů – příloha „P. 14 Stávající budovy a sportoviště – popisy a půdorysy“.

 

Dotaz č. 3 z 31. 8. 2018

Dovolil bych se touto cestou zeptat, zda je možné obdržet dodatečně následující podklady:

  • Seznam geodetických bodů zaměření P.06 se souřadnicemi a nadmořskou výškou (formát např. txt, xls).
  • Vzor soutěžních panelů P.17.3.v otevřeném formátu pro indesign (formát. idml).
  • 3D model v editovatelné formě (např. 3ds, dwg apod) zobrazený v příloze č. P.02 (náhledová perspektiva podklad.pdf).

Odpověď č. 3:

Seznam geodetických bodů zaměření a vzor soutěžních panelů v otevřeném formátu jsou vloženy pro možné využití soutěžícími zde a zde; zároveň byly doplněny do kompletní zazipované složky soutěžních podkladů http://www.suchdol-hala.cz/soutezni-podklady/

3D model v editovatelné formě bohužel není k dispozici.

 

Dotaz č. 2 z 20. 8. 2018

Soutěžní podmínky deklarovaly vyzvat ke zpracování soutěžního návrhu přibližně 6 uchazečů. Jak bude rozdělena částka na ceny a odměny ve výši 840 000 Kč mezi 10 uchazečů, kteří byli v současné době vyzváni?

Odpověď č. 2

Rada městské části Praha-Suchdol dne 27. 8. 2018 v souvislosti s navýšením počtu vyzvaných uchazečů k podání návrhů na základě doporučení soutěžní poroty souhlasila s navýšením částky na odměny v soutěži o návrh multifunkční haly s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole o 250 000 Kč, tedy na celkových 1 090 000 Kč.

Soutěžní podmínky se v souvislosti s navýšením celkové částky na ceny, odměny a náhrady výloh pro 10 vyzvaných uchazečů mění takto:

14. CENY A ODMĚNY

14.1 Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži

Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 1 090 000 Kč (slovy: jeden milion devadesát tisíc korun českých).

14.2 Rozdělení cen, odměn a náhrad výloh v soutěži

14.2.1 Ceny

Na ceny bude rozděleno celkem 600 000 Kč.

  1. cena – 250 000 Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých)
  2. cena – 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých)
  3. cena – 150 000 Kč (sto padesát tisíc korun českých)

14.2.2 Odměny a náhrady výloh v soutěži

Na odměny – náhrady výloh pro sedm neoceněných účastníků bude rozděleno celkem 490 000 Kč.

1.- 7. odměna – náhrada výloh: 70 000 Kč (sedmdesát tisíc korun českých)

14.3 Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení nebo neudělení některých cen a odměn

V případě menšího počtu soutěžních návrhů než deset či prokazatelných nedostatků obdržených návrhů, kdy účastník zásadním způsobem nedodrží stanovené požadavky zadání a náležitosti soutěžního návrhu vyplývající ze soutěžních podmínek a stavebního programu, může porota rozhodnout, že některé z vypsaných cen nebo odměn – náhrad výloh v soutěži neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu o průběhu soutěže, spolu se záznamem o hlasování řádných členů poroty.

 

Dotaz č. 1 z 20. 7. 2018

Dovolil bych se zeptat, podává-li žádost sdružení fyzických osob, zda je nutné již nyní – v žádosti o účast – doložit společně s požadovanými čestnými prohlášeními i smlouvu o sdružení s definovanými závazky pro plnění veřejné zakázky dle soutěžních podmínek.

Odpověď č. 1

Dodavatelem (uchazečem) může být i více osob společně. V souladu se soutěžními podmínkami je třeba doložit již nyní smlouvu (dohodu) mezi osobami, které podávají společnou žádost o účast. V této smlouvě bude uveden závazek:

„že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky“.

Specifikace náležitostí vzájemných smluvních vztahů (otázku pojištění odpovědnosti, fakturace, právní historie atd.) je možné doložit až v případě jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího na soutěž o návrh.

Jedná se o formální dotaz k obsahu soutěžních podmínek. Soutěžní podmínky se nijak nemění, proto tento dotaz nemá vliv na termín pro odevzdání žádosti o účast.

 

Pozn. k odpovědi č. 1 – citace ze soutěžních podkladů a soutěžních podmínek

Soutěžní podklady – vzorový formulář čestných prohlášení B:

„V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.”

 

Soutěžní podmínky:

„7.2.4 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky: Má-li být předmět veřejné zakázky plněn sdružením fyzických či právnických osob, a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74, 75 zákona č. 134/2016 Sb. v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 77 zákona č. 134/2016 Sb. musí prokázat dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Sdružení účastníků doloží i způsob pojištění odpovědnosti, osobu jednatele a fakturační údaje v případě, že toto Sdružení se stane účastníkem následného jednacího řízení bez uveřejnění.”